Sunday, May 19, 2024
Homeบทความที่น่าสนใจตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 200 เรื่อง เพื่อหาแนวคิดการทำวิจัยในชั้นเรียน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 200 เรื่อง เพื่อหาแนวคิดการทำวิจัยในชั้นเรียน

ฟรีสื่อการสอน วันนี้มาแจก ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียนมากกว่า 200 เรื่อง เพื่อหาแนวคิดการทำวิจัยในชั้นเรียน หรือ ดูเป็นตัวอย่างในการทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อให้การทำวิจัยในชั้นนั้นง่ายมากขึ้นและได้แนวคิดต่าง ๆ เพิ่ม

การวิจัยในชั้นเรียน หมายถึง เป็นการแก้ปัญหาและ/หรือพัฒนางานที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนโดยอาศัยกระบวนการวิจัยในการดำเนินงานทั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญที่อยู่ที่การเรียนรู้ที่สำคัญของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับ   (รัตนะ  บัวสนธ์,2544)

การวิจัยในชั้นเรียน  เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าที่สะท้อนตัวครูและกลุ่มผู้ร่วมปฏิบัติงานในสถานการณ์สังคม เพื่อค้นหาลักษณะที่เหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภาวะของสังคมหรือสถานการณ์ ด้วยความร่วมมือของเพื่อนครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนสมาชิกในสังคมที่เกี่ยวข้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อพินิจพิเคราะห์การกระทำของตนเองและกลุ่ม เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการเรียนรู้ อันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงแบบมีแผน ดังนั้น การวิจัยในชั้นเรียน จึงไม่ใช่เป็นเพียงการแก้ปัญหา แต่จะเป็นการตั้งปัญหาจากแรงกระตุ้นของผู้วิจัยที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพัฒนา แล้วปฏิบัติสังเกต สะท้อนกลับเป็นวัฏจักรของการวิจัยที่หมุนไปเรื่อย ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนและสร้างภาพลักษณ์ของการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น(ส. วาสนา ประวาลพฤกษ์,2541)

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่อง  สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการในการจัดจำหน่ายเครื่องเขียน

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ     

ตัวอย่างวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกล้าแสดงออกของ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน เรื่อง  การวิจัยเกี่ยวกับผลการจัดประสบการณ์โดยใช้สื่อเตรียมเด็กให้สงบ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานของ

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน ชื่อเรื่องวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน

ฟรีสื่อการสอน เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการศึกษาที่แจกสื่อการเรียนการสอน แจกใบงาน แจกข้อสอบ ใบความรู้ ข่าวอัพเดททั่วไปเกี่ยวครู ข้อสอบครูผู้ช่วย

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

บทความยอดนิยม

- Advertisment -